Α' κύκλος σχ. έτος 2022-23:

Φροντίζω το περιβάλλον

Αφίσα ευαισθητοποίησης από το μαθητή Χαρχαλά Χρήστο Από το μαθητή